Amadeusz Sejud

radca prawny

Doradzam właścicielom firm w zakresie prawa spółek, a także dostarczam usługi prawne dla ich biznesu...
[Więcej >>>]

Wybierz formę działalności dla swojej firmy

Komplementariusz

Amadeusz Sejud05 listopada 2019Komentarze (0)

Komplementariusz to niezwykle ważna persona w spółce komandytowej. To komplementariusz prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnętrz. Co to oznacza? Jakie decyzje podejmuje samodzielnie? Kiedy potrzebuje zgody pozostałych wspólników? Dowiedz się jakie prawa i obowiązki ma komplementariusz w spółce komandytowej.

Komplementariusz

 

Spółka komandytowa nie ma zarządu. W spółce komandytowej podobnie jak w spółce jawnej czy partnerskiej, prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja, spoczywa na wspólnikach. Jest to typowa cecha spółek osobowych, do których zalicza się spółka komandytowa.

W spółce komandytowej uprawnienia w tym zakresie nie przysługują jednak wszystkim wspólnikom, a jedynie komplementariuszom. Komplementariusz jako wspólnik spółki komandytowej, ma zatem podobne prawa i obowiązki jak członek zarządu spółki z o.o. W jaki sposób je realizuje?

Prowadzenie spraw spółki

 

Prowadzenie spraw spółki związane jest z podejmowaniem i wykonywaniem decyzji. Decyzje mogą dotyczyć różnych kwestii takich jak np. zakupu nowego samochodu czy sprzedaży nieruchomości należącej do spółki.

Komplementariusz nie może jednak podejmować wszystkich decyzji samodzielnie. Kodeks spółek handlowych wyróżnia tutaj sprawy przekraczające i nieprzekraczające zakres tzw. zwykłych czynności spółki.

Prowadzenie spraw spółki – sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki

 

Każdy wspólnik uprawniony do prowadzenia spraw spółki może podejmować samodzielnie decyzje w sprawach nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności spółki.

Ocena czy dana czynność przekracza zakres zwykłych czynnośći czy nie, musi uwzględniać sytuację konkretnej spółki. Przykładowo, dla jednej spółki zakup samochodu będzie czynnością przekraczającą zakres zwykłych czynności, a dla innej np. zajmującej się handlem samochodów, będzie to czynność nieprzekraczająca zakresu zwykłych czynności.

Pozostali wspólnicy uprawnieni do prowadzenia spraw spółki, mogą sprzeciwić się decyzji wspólnika, nawet jeżeli nie przekracza ona zakresu zwykłych czynności. W takim wypadku konieczne jest podjęcie uchwały przez wszystkich wspólników uprawnionych do prowadzenia spraw spółki.

Zazwyczaj komplementariusz będzie mógł zatem podejmować decyzje we wszystkich sprawach nieprzekraczających zakres zwykłych czynności, a pozostali komplementariusze, jeżeli tacy występują w spółce, będą mogli sprzeciwić się takiej decyzji. Wówczas dla podjęcia decyzji konieczna będzie uchwała wszystkich komplementariuszy.

Może również zdarzyć się tak, że wspólnicy w umowie spółki powierzą prawo prowadzenia spraw spółki nie tylko komplementariuszom, ale również komandytariuszom. W takim wypadku również każdy komandytariusz będzie mógł sprzeciwić się czynności nawet z zakresu zwykłych czynności spółki, jak również będzie uczestniczył w podejmowaniu wspomnianej uchwały.

 

Prowadzenie spraw spółki – sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności spółki

 

Czynności przekraczające zakres zwykłych czynności wymagają jednomyślności wszystkich wspólników, zarówno prowadzących jak i nieprowadzących spraw spółki. Zazwyczaj będzie to oznaczać, że komplementariusz będzie musiał uzyskać zgodę komandytariuszy.

Inna sytuacja będzie miała miejsce wówczas, gdy wspólnicy w umowie spółki postanowią, że czynności przekraczające zakres zwykłych czynności nie wymagają zgody komandytariuszy lub określą poszczególne sprawy, dla których komplementariusze nie będą musieli tej zgody uzyskiwać. Wówczas komplementariusz będzie mógł działać bez zgody komandytariuszy.

 

Prowadzenie spraw spółki – czynność nagła

 

Wyjątkowo komplementariusz może samodzielnie podjąć czynność przekraczającą zakres zwykłych czynności bez zgody pozostałych wspólników. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku tzw. czynności nagłych. Są to czynności, których zaniechanie mogłoby wyrządzić spółce poważną szkodę.

Czynność nagłą może powziąć samodzielnie każdy wspólnik posiadający uprawnienie do prowadzenia spraw spółki, a więc może ją podjąć również komandytariusz, który uzyskał w umowie spółki prawo do prowadzenia spraw spółki.

 

Reprezentacja spółki

 

Reprezentowanie spółki dotyczy stosunków spółki z osobami trzecimi. O ile prowadzenie spraw spółki dotyczyło podejmowania decyzji, mających charakter wewnętrzny, o tyle reprezentacja dotyczy stosunków zewnętrznych. Reprezentacją spółki jest przykładowo zawarcie w jej imieniu umowy czy udzielenie pełnomocnictwa.

Prawo i obowiązek reprezentowania spółki komandytowej również spoczywa na komplementariuszu. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, każdy komplementariusz ma prawo reprezentowania spółki.

Umowa spółki może jednak określać, że określony komplementariusz nie ma prawa do reprezentowania spółki lub że reprezentacja wymaga współdziałania komplementariuszy lub komplementariusza wraz z prokurentem.

 

Podsumowanie:

 

 • Komplementariusz prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz
 • Każdy komplementariusz może samodzielnie podejmować decyzje nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności
 • Sprawy przekraczających zakres zwykłych czynności, wymagają zgody wszystkich wspólników, w tym komandytariusza

 

Przeczytaj również:

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (12) 307 09 80e-mail: amadeusz.sejud@ksbclegal.pl

Komandytariusz

Amadeusz Sejud24 października 2019Komentarze (0)

Komandytariusz

 

Chcesz mieć kontrolę nad swoją firmą? Komandytariusz posiada szereg uprawnień pozwalających mu wpływać na zarządzanie spółką i sprawowanie kontroli nad jej działalnością. Dowiedz się, jakie prawa i obowiązki ma komandytariusz i jak może je regulować!

 

Komandytariusz, a komplementariusz

 

W modelowym układzie w spółce z o.o. sp.k., komandytariuszami najczęściej są wspólnicy-osoby fizyczne, będący „właścicielami” firmy. Rolę komplementariusza obejmuje natomiast spółka z o.o., utworzona w celu ochrony majątków osobistych „wspólników właścicieli”.

Niezależnie od tego, czy „wspólnicy-właściciele” zasiadają w zarządzie spółki z o.o., będącej komplementariuszem, czy oddali zarządzanie firmą menadżerom, mają jako komandytariusze swoje odrębne prawa i obowiązki.

 

Czy komandytariusz może prowadzić sprawy spółki?

 

Prowadzenie spraw spółki związane jest z podejmowaniem mniej lub bardziej strategicznych dla firmy decyzji.

O ile reprezentowanie spółki dotyczy działania na zewnątrz, np. poprzez uprawnienie do zawarcia w imieniu spółki umowy z innym podmiotem, chociażby umowy sprzedaży nieruchomości, o tyle prowadzenie spraw spółki sprowadza się do działań wewnątrz spółki i obejmuje samo podjęcie decyzji o sprzedaży tej nieruchomości.

Kodeks spółek handlowych zasadniczo powierza prowadzenie spraw spółki komplementariuszom. W konstrukcji spółki z o.o. spółki komandytowej, prawa i obowiązki w tym zakresie wykonywać będzie zatem spółka z o.o. Czy dotyczy to wszystkich decyzji?

 

Czynności nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności

 

Każdy komplementariusz uprawniony jest do samodzielnego prowadzenia spraw spółki, które nie przekraczają tzw. zakresu zwykłych czynności spółki.

To czy dana czynności należy do zakresu zwykłych czynności, czy nie, zależy od danego przypadku. Przykładowo, dla spółki zajmującej się wynajmem nieruchomości lub sprzedażą samochodów, zawarcie takiej umowy będzie zazwyczaj stanowiło czynność zwykłego zarządu. Dla firm, które nie zajmują się tymi czynnościami na co dzień, przeważnie będą to działania przekraczające zakres zwykłych czynności.

Co istotne, pozostali wspólnicy uprawnieni do prowadzenia spraw spółki, mogą sprzeciwić się czynności wspólnika, nawet jeżeli nie przekracza ona zakresu zwykłych czynności. Taki sprzeciw spowoduje konieczność podjęcia wspólnej uchwały przez wszystkich wspólników uprawnionych do prowadzenia spraw spółki.

Jak widać, posiadanie uprawnienia do prowadzenia spraw spółki jest istotne – daje możliwość decydowania w wielu sprawach, ale również przeciwstawiania się nawet tym czynnościom, które wchodzą w zakres tzw. zwykłych czynności.

 

Czy komandytariuszowi można powierzyć prawo prowadzenia spraw spółki?

 

Wspólnicy mogą powierzyć prawo i obowiązek prowadzenie spraw spółki również komandytariuszowi. Jest to jednak rozwiązanie rzadko spotykane – jeżeli komandytariusz zasiada w zarządzie spółki z o.o. będącej komplementariuszem, to posiada wpływ na prowadzenie spraw spółki jako członek zarządu. Jeżeli powołał do zarządu spółki z o.o. zewnętrznych menadżerów, to z założenia zrobił to, aby nie wykonywać tych obowiązków samemu.

Komandytariusz, nawet jeżeli nie posiada uprawnienia do prowadzenia spraw spółki, ma jednak bardzo istotny wpływ na podejmowanie decyzji w sprawach, które przekraczają zakres zwykłych czynności.

 

Czynności przekraczające zakres zwykłych czynności

 

Jeżeli wspólnicy nie zadecydują inaczej w umowie spółki, to wszystkie czynności przekraczające zakres zwykłych czynności będą wymagały jednomyślności wszystkich wspólników – zarówno komandytariuszy, jak i komplementariuszy.

Wspólnicy mogą określić, że wszystkie lub niektóre czynności przekraczające zakres zwykłych czynności komplementariusze mogą podejmować samodzielnie. Ten zakres, często wymaga doprecyzowania. Często komandytariusze nie chcę uczestniczyć w niektórych decyzjach, nawet takich, które przekraczają zakres zwykłych czynności. Jeżeli jednak nie zamieszczą takich postanowień w umowie spółki, wszystkie czynności przekraczające zakres zwykłych czynności będą wymagały zgody komandytariuszy.

 

Reprezentowanie spółki przez komandytariusza

 

Prawo do reprezentowania spółki kodeks spółek handlowych, również powierza komplementariuszom. W tym jednak zakresie, nie ma możliwości wprowadzenia odmiennych postanowień w umowie spółki.

Komandytariusz może reprezentować spółkę komandytową wyłącznie jako pełnomocnik lub prokurent. To może dawać komandytariuszowi możliwość – w zależności od treści umocowania – do reprezentowania spółki samodzielnie, niemal we wszystkich sprawach.

 

Prawo kontroli spółki

 

Komandytariusz posiada również istotne uprawnienia w zakresie kontroli działalności spółki. Jako – z założenia – inwestor pasywny, komandytariusz może domagać się wglądu do ksiąg i dokumentów spółki oraz wydania odpisu rocznego sprawozdania finansowego.

Uprawnienie komandytariusza w tym zakresie nie może być wyłączone umową spółki i może być dochodzone sądownie.

 

Przeczytaj również:

 

 

Podsumowanie:

 • Zgoda komandytariusza wymagana jest do wszystkich czynności przekraczających zakres zwykłych czynności, jeżeli wspólnicy nie postanowią inaczej w umowie spółki.
 • Komandytariusz może otrzymać uprawnienie do prowadzenia spraw spółki, ale jest to rzadko spotykane rozwiązanie.
 • Komandytariusz może reprezentować spółkę komandytową wyłącznie jako pełnomocnik lub prokurent.
 • Istotnym uprawnieniem komandytariusza jest prawo kontroli spółki – prawa tego nie można wyłączyć i można dochodzić sądownie.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (12) 307 09 80e-mail: amadeusz.sejud@ksbclegal.pl

Wspólnicy spółki komandytowej

Amadeusz Sejud15 października 2019Komentarze (0)

Wspólnicy spółek komandytowych

 

Jak mogłeś przeczytać we wpisie „Co to jest sp. z o.o. sp.k.”, pod konstrukcją sp. z o.o. sp.k. kryje się spółka komandytowa, w której występują dwa rodzaje wspólników – komandytariusz oraz komplementariusz.

W tym wpisie dowiesz się:

 • Ilu wspólników może występować w spółce komandytowej
 • Kto może być wspólnikiem w spółce komandytowej
 • Kim jest komandytariusz a kim komplementariusz i jakie mają role w spółce

Ilu wspólników może występować w spółce komandytowej

W spółce komandytowej występują dwa rodzaje wspólników. Pierwszy z nich to komandytariusz, a drugi to komplementariusz.

Nie oznacza to oczywiście, że wspólników może być tylko dwóch – oznacza to, że każdy wspólnik będzie albo komandytariuszem, albo komplementariuszem. Ile może być więc komplementariuszy lub komandytariuszy w spółce komandytowej? Nie ma tutaj ograniczeń – zarówno po stronie komplementariuszy, jak i komandytariuszy może teoretycznie występować nieograniczona liczba osób. Oczywiście nie oznacza to, że ogromna liczba wspólników występująca w tej spółce będzie miała sens.

Kto może być wspólnikiem w spółce komandytowej

Wspólnikiem spółki komandytowej może być osoba fizyczna, osoba prawna lub tzw. ułomna osoba prawna. Zarówno komplementariuszem jak komandytariuszem może zatem zostać zarówno spółka z o.o. jak i inne spółki prawa handlowego np. spółka jawna, ale nie może być wspólnikiem spółka cywilna, która nie posiada osobowości prawnej.

Co istotne ten sam wspólnik nie może być jednocześnie komplementariuszem i komandytariuszem. Do takiej sytuacji nie dochodzi jednak w przypadku, w którym komplementariuszem zostaje spółka z o.o., której wspólnikami są osoby fizyczne występujące w tej samej spółce komandytowej jako komandytariusze, ponieważ w tym wypadku sama spółka z o.o., jako osoba prawna, staje się wspólnikiem spółki komandytowej.

Wspólnicy spółki komandytowej – Komandytariusz

Kim jest zatem komandytariusz? Komandytariusz jest wspólnikiem spółki komandytowej, który przede wszystkim nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki, o czym więcej przeczytasz w artykule „Odpowiedzialność wspólnika spółki komandytowej”.

Ze względu na wyłącznie odpowiedzialności komandytariusza, modelowo w tej roli występują wspólnicy-założyciele spółki z o.o. sp.k., którzy występują w tej roli jako osoby fizyczne.

Rozwiązanie to pozwala wspólnikom na wyłączenie ich odpowiedzialności majątkiem osobistym za zobowiązania spółki na analogicznym poziomie jak w przypadku wspólników spółki z o.o., a dodatkowo daje możliwość korzystania z podatkowej przewagi konstrukcji sp. z o.o. sp.k. o czym więcej przeczytasz we wpisie „Opodatkowanie spółki komandytowej”.

Jaką rolę pełnią komandytariusze? Z założenia są to tzw. wspólnicy pasywni, których rolą jest wniesienie kapitału, wyrażanie zgody najważniejszych kwestiach dla spółki oraz kontrolowanie działalności spółki. Jakie uprawnienia posiada komandytariusz przeczytasz szczegółowo we wpisie Prawa i obowiązki komandytariusza.

Wspólnicy spółki komandytowej – Komplementariusz

Drugim rodzajem wspólników spółki komandytowej jest komplementariusz. Wspólnicy występujący w spółce w roli komplementariuszy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Z tego względu, w konstrukcji sp. z o.o. sp.k. komplementariuszem zostaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jaki cel ma takie rozwiązanie? Gdyby wspólnicy-osoby fizyczne objęli w spółce komandytowej rolę komplementariuszy, to ponosiliby nieograniczoną odpowiedzialność majątkami osobistymi za zobowiązania spółki. Odpowiedzialności takiej nie ponoszą jednak jako wspólnicy spółki z o.o. Jeżeli zdecydują się założyć spółkę z o.o., która stanie się następnie komplementariuszem ich spółki komandytowej, wówczas to spółka z o.o. jako komplementariusz będzie ponosiła odpowiedzialność swoim majątkiem, natomiast wspólnicy-osoby fizyczne tej odpowiedzialności ponosić nie będą.

Komplementariuszem w konstrukcji sp. z o.o. sp.k. jest zatem spółka z o.o. Jaka jest rola komplementariusza? Komplementariusz prowadzi sprawy spółki komandytowej i reprezentuje ją na zewnątrz. W jaki sposób spółka z o.o. jako komplementariusz wykonuje swoje uprawnienia dowiesz się z wpisu Prawa i obowiązki komplementariusza.

Podsumowanie:

 • W spółce komandytowej występują dwa rodzaje wspólników – komandytariusz i komplementariusz.
 • Komandytariusz nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki, a komplementariusz odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki komandytowej.
 • Wspólnikiem może zostać nie tylko osoba fizyczna, ale również osoba prawna lub ułomna osoba prawna.
 • W przypadku gdy spółka z o.o. zostaje komplementariuszem, to ona odpowiada własnym majątkiem za zobowiązania spółki komandytowej, a odpowiedzialności tej nie ponoszą wspólnicy spółki z o.o.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (12) 307 09 80e-mail: amadeusz.sejud@ksbclegal.pl

Opodatkowanie spółki komandytowej

Amadeusz Sejud07 października 2019Komentarze (0)

Opodatkowanie spółek komandytowych

 

Nie lubimy płacić podatków. Raczej wszyscy zgadzamy się z tym, że podatki płacić trzeba, ale chyba nikt nie twierdzi, że chętnie będzie płacił większe podatki niż powinien wg przepisów. 

Spółka komandytowa w wielu wypadkach pozwala płacić podatki mniejsze niż przy prowadzeniu firmy w innych firmach. Jeżeli nie lubisz płacić większych podatków niż to konieczne, powinieneś dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu spółki komandytowej.

 

Opodatkowanie spółki komandytowej a CIT

 

Istotnym walorem spółki komandytowej jest niepodleganie podatkowi od dochodu osób prawnych, czyli podatkowi CIT.

Spółki podlegające temu podatkowi np. spółka z o.o., odprowadzają podatek dochodowy od własnego zysku. Jest to podatek od zysku samej spółki jako osoby prawnej niezależnej od wspólników. 

Wspólnicy chcący wypłacić dla siebie zysk ze spółki, uzyskują własny dochód i muszą liczyć się z koniecznością zapłacenia od niego podatku dochodowego PIT. Podatek dochodowy z ekonomicznego punktu widzenia ponoszony jest zatem w tym modelu dwukrotnie, dlatego mechanizm ten określany jest jako „podwójne opodatkowanie”.

Podatkowi CIT podlegają wyłącznie osoby prawne, a spółka komandytowa z prawnego punktu widzenia nie jest osobą prawną i nie podlega podatkowi od dochodu osób prawnych (CIT).

Jeżeli spółka komandytowa nie jest płatnikiem podatku CIT, to kto płaci podatki od dochodu w spółce komandytowej?

 

Opodatkowanie wspólników spółki komandytowej

 

Dochody spółki komandytowej nie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, a podatek od jej dochodów rozliczają jej wspólnicy w odpowiedniej wysokości do udziału każdego ze wspólników w zysku spółki komandytowej.

W typowym modelu spółki z o.o. spółki komandytowej niemal cały zysk spółki komandytowej przypada komandytariuszom, będącym ekonomicznymi właścicielami firmy i w mniejszym udziale komplementariuszowi, czyli spółce z o.o. Każdy z tych wspólników rozlicza podatek od dochodu spółki komandytowej we własnym rozliczeniu podatku dochodowego, z uwzględnieniem kosztów i przychodów spółki komandytowej.

W takim przypadku, podatek od dochodu spółki komandytowej odprowadzają głównie komandytariusze, którzy jako osoby fizyczne podlegają podatkowi PIT. Spółka z o.o. jako komplementariusz zapłaci podatek od swojego dochodu – CIT – jednakże jej dochód stanowił będzie jedynie minimalną część całego zysku wypracowanego przez spółkę komandytową. Rozwiązanie to pozwala zatem wyeliminować „podwójne opodatkowanie” występujące w spółce z o.o. 

W praktyce to wspólnicy spółki komandytowej odprowadzają zaliczki miesięczne lub kwartalne na podatek dochodowy, a końcowego rozliczenia dokonują w swoich zeznaniach rocznych.

 

Podsumowując:

 

 • Spółki komandytowe nie są podatnikami CIT 
 • Brak CIT pozwala wyeliminować „podwójne opodatkowanie” występujące w spółkach z o.o., akcyjnej i komandytowo-akcyjnej
 • Podatek dochodowy rozliczają wspólnicy spółek komandytowych

 

***

Poczytaj także koniecznie o braku podwójnego opodatkowania w spółce z o.o. spółce komandytowej >>

O opodatkowaniu spółki komandytowej przeczytasz również na łamach Rzeczpospolitej: https://www.rp.pl/artykul/1173942-CIT–Spolka-komandytowa-korzystna-podatkowo.html

 

***

Zachęcam Cię również do odwiedzin bloga mojego kolegi, radcy prawnego Leszka Blocha, który pisze o skutecznej windykacji między przedsiębiorcami >>

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (12) 307 09 80e-mail: amadeusz.sejud@ksbclegal.pl

Odpowiedzialność wspólników spółek komandytowych

 

Wyobraź sobie, że po latach ciężkiej pracy stworzyłeś swoją wymarzoną firmę. Budowałeś firmę od zera. Bywało ciężko. Tylko przedsiębiorca wie co to znaczy własna firma… ale udało Ci się.

Wreszcie stoisz pewnie na nogach. Są klienci, są zlecenia, masz świetny zespół. Wreszcie osiągasz zyski jakich oczekiwałeś jeszcze na samym początku. Obowiązków jest zawsze za dużo, ale zbudowałeś dom, kupiłeś samochód, masz spore oszczędności.

Wszystko jest na swoim miejscu, ale czy nie masz czasem takiego wrażenia, że jeszcze nie wiesz, ale już czujesz… że coś może pójść nie tak?

Firma moich dzisiejszych bohaterów zatrudniała łącznie 12 ekip budowlanych i po wielu latach zaczęła pracować na sporych inwestycjach. Każda z tych ekip wykonywała prace na różnych budowach. Wspólnicy prowadzili firmę w formie spółki cywilnej, a dla zabezpieczenia posiadali polisę OC i zawierali umowy na wykonywane prace, aby zabezpieczyć na wypadek braku płatności. Firma miała zakontraktowane prace daleko do przodu (mamy bum z 2019 roku), nie posiadała również kredytów oprócz leasingów na samochody wspólników. Biznes toczył się z powodzeniem prawie od 10 lat bez żadnych problemów…

W zasadzie nie ma żadnego ryzyka, czy coś mogłoby pójść nie tak?

***

Na pewno słyszałeś wiele razy, że zarówno spółka z o.o. jak i spółka z o.o. spółka komandytowa pozwala ograniczyć odpowiedzialność jej wspólników.

Poczytaj także: Co do to jest sp. o.o. s.k.

Nie uwierzyłbyś jak często rozmawiając z klientami o możliwości ograniczenia ich odpowiedzialności przez założenie spółki słyszę dwie odpowiedzi:

 

– w zasadzie to ja nie mam żadnego ryzyka

– prowadzę firmę w ten sposób od lat i nigdy nic się nie działo

 

Pomyślałem, że warto napisać wpis o tym, co w zasadzie oznacza ograniczenie odpowiedzialności wspólnika i jakie daje korzyści. Z tego wpisu dowiesz się:

– dlaczego warto zadbać o ograniczenie odpowiedzialności będąc właścicielem firmy

– kiedy zaczyna się odpowiedzialność właściciela firmy

– na czym polega ograniczenie odpowiedzialności wspólnika w spółce z o.o. spółce komandytowej

***

Dlaczego ograniczenie odpowiedzialności wspólnika jest takie ważne?

 

Co mogło pójść nie tak w firmie naszych bohaterów, po tylu latach działalności? Możesz pomyśleć, że chodzi o leasingi albo brak płatności za wykonane roboty.

Widzisz, wspólnicy tej firmy nie przejmowali się leasingami na samochody. Mogli je w każdej chwili spłacić gotówką, a wzięli je tylko dla tego, że to się opłaca. Właściciele wiedzieli również, że nawet jeżeli z jednej czy z dwóch budów ktoś nie zapłaci w terminie, to firma ma spore zapasy finansowe, żeby przetrwać proces o zapłatę. Ryzyko nie było jednak tak łatwe do zauważenia.

Można spojrzeć na kwestię odpowiedzialności wspólnika jak na straszenie. Różnica między bezpieczną spółką, a jednoosobową działalnością gospodarczą czy spółką cywilną jest jednak bardzo duża.

Przy firmie działającej jako jednoosobowa działalność gospodarcza, nie ma podziału na majątek firmy i majątek prywatny właściciela. Wierzyciele mogą dochodzić roszczeń z całego majątku właściciela.

Podobnie sytuacja wygląda również w przypadku wspólników spółki cywilnej. Również i tutaj każdy ze wspólników odpowiada całym swoim majątkiem, bez ograniczeń.

Utrzymywanie zagrożenia odpowiedzialnością całym prywatnym majątkiem za długi firmy wydaje się odpowiednie wyłącznie w biznesie, w którym faktyczne nie ma dużego ryzyka.

 

Czy w Twojej firmie nie ma ryzyka?

 

W przypadku naszych dzisiejszych bohaterów, ryzyko było większe niż się wydawało. Panowie świetnie rozwijali swoją firmę, działali rzetelnie i fachowo, a gwoździem do trumny ich firmy był… bum na ich usługi. Zastanawiasz się jak to możliwe?

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z pewnym ryzkiem. Poziom tego ryzyka jest oczywiście bardzo różny i zależy chociażby od takich czynników jak branża, w której firma działa. A także skali prowadzonej działalności, źródeł jej finansowania czy podatności na wahania rynku.

Pewne zagrożenia występują jednak w każdej firmie i mogą wiązać się chociażby z brakiem płatności od klientów, odejściem pracowników lub popełnionymi przez nich błędami, odpowiedzialnością za wady produktów lub za nienależyte wykonanie usługi, karami umownymi, wypadkami i innymi szkodami.

 

Jak było w przypadku naszych bohaterów?

 

Wspólnicy podpisując kontrakty na roboty na kolejnych inwestycjach nie uwzględnili w wycenach tak znacznego wzrostu kosztu materiałów i pracy pracowników budowlanych jaki miał miejsce w 2018 i 2019 r. Pracownicy zaczęli domagać się coraz większych podwyżek. Kiedy nie byli już w stanie podnieść wynagrodzenia jeszcze wyżej, pracownicy korzystając z rynku pracownika zaczęli odchodzić. Nie odeszło kilku pracowników. Odeszli niemal wszyscy. Ekipa po ekipie. Co to oznaczało dla firmy i majątków wspólników?

Po odejściu pracowników firma została z zakontraktowanymi pracami, bez ludzi do ich wykonania. Posypały się kary umowne za opóźnienie, kary za odstąpienie… Skala zadłużenia przerosła najśmielsze oczekiwania właścicieli.

Ryzyka w prowadzeniu działalności stanowią oczywiście istotne zagrożenie dla majątku właściciela lub właścicieli firmy. Bardzo często pojawienie się problemów finansowych w firmie prowadzi do lawinowego powstawania zadłużenia. Mimo zatorów płatniczych nie odpada konieczność wypłacenia pensji pracownikom, spłacania rat kredytów i leasingów, zapłaty podwykonawcom czy dostawcom.

Właściciele tej firmy stracili nie tylko biznes. Stracili wszystko, a długi są tak spore, że już zawsze pozostaną niewypłacalni. Historia bez happy endu, ale na szczęście nie jest prawdziwa. Mimo to, mogła zakończyć się inaczej…

Niebezpieczeństwem dla właściciela firmy jest sytuacja, w której długi firmy zagrażają jego majątkowi osobistemu. Zagrożenie majątku jest największe w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki cywilnej. Inaczej sytuacja wygląda natomiast, w przypadku wspólników innych typów spółek i to jest bardzo ważna informacja dla Ciebie!

***

Kiedy odpowiada spółka, a kiedy wspólnik spółki

 

Sytuacja wspólników spółek handlowych znacznie różni się od sytuacji właściciela jednoosobowej działalności czy wspólnika spółki cywilnej.

W przypadku spółki komandytowej, wspólnicy mogą tej odpowiedzialności nie ponosić w praktyce w ogóle. Ale po kolei…

Co do zasady w spółce komandytowej, w pierwszej kolejności odpowiedzialność ponosi spółka swoim własnym majątkiem.

Kiedy w takim przypadku za długi firmy odpowiadać będą wspólnicy swoim majątkiem? Odpowiedzialność wspólników powstaje po wyczerpaniu majątku spółki.

Powyższe oznacza, że wierzyciele dochodzący swoich uprawnień muszą w pierwszej kolejności kierować swoje żądania do spółki. W momencie, kiedy spółka nie posiada już wystarczającego majątku i okazuje się, że egzekucja roszczeń jest lub będzie bezskuteczna to wówczas wierzyciele mogą dochodzić roszczeń bezpośrednio od wspólników. A więc prowadzić egzekucję do ich majątków osobistych np. domu, innych nieruchomości, prywatnych oszczędności itd.

Odpowiedzialność wspólnika powstaje zatem w drugiej kolejności, po spółce, co określa się jako…

 

Odpowiedzialność subsydiarna

 

Jak widzisz, takie rozwiązanie daje pewne ograniczenie odpowiedzialności majątkiem prywatnym, ale nie zapewnia wystarczającej ochrony, ponieważ finalnie – po wyczerpaniu majątku spółki – wspólnicy ponoszą odpowiedzialność całym swoim majątkiem.

Na szczęście w przypadku spółki komandytowej, to nie wszystko!

Na zasadach opisanych powyżej odpowiadają wspólnicy spółki jawnej i spółki partnerskiej – w pierwszej kolejności odpowiada spółka, a następnie po wyczerpaniu majątku spółki jawnej wspólnicy własnym majątkiem bez ograniczenia. W spółce komandytowej istnieje jednak ciąg dalszy – możliwość skutecznego ograniczenia odpowiedzialności wspólników w celu ochrony ich majątku prywatnego przed długami firmy.

***

Ograniczenie odpowiedzialności komandytariusza

 

Jak mogłeś przeczytać w moim poprzednim wpisie, spółka z o.o. spółka komandytowa, to de facto spółka komandytowa, w której występują dwa rodzaje wspólników. Komplementariusz, którym jest spółka z o.o. oraz komandytariusz, którym najczęściej jest jedna lub kilka osób fizycznych.

Komandytariusz – osoba fizyczna, a więc nasz właściciel firmy, korzysta z ograniczonej odpowiedzialności. Odpowiada wyłącznie do wysokości tzw. sumy komandytowej. Co to oznacza?

Suma komandytowa to kwota ustalona pomiędzy wspólnikami spółki komandytowej, która stanowi górną granicę finansowej odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki.

Wspólnicy określają wysokość sumy komandytowej w umowie spółki i mogą określić ją jako dowolną kwotę. Kwota ta stanowić będzie limit odpowiedzialności, a komandytariusz nie będzie odpowiadał majątkiem osobistym w większym zakresie niż ta kwota. Wspólnicy mogą zatem ustalić w umowie spółki, że suma komandytowa wynosi np. 10 tys. zł – wówczas maksymalna wysokość odpowiedzialności komandytariusza wyniesie 10 tys. zł.

Wysokość sumy komandytowej widoczna jest w KRS i stanowi informację dla wierzycieli.

Komandytariusz może jednak odpowiedzialność majątkiem osobistym wyłączyć w ogóle. Wspólnicy w umowie spółki, oprócz ustalenia wysokości sumy komandytowej ustalają również wysokość wkładów wnoszonych do spółki przez każdego wspólnika. Jeżeli komandytariusz wniesie do spółki wkład o wartości co najmniej równej sumie komandytowej to nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki majątkiem prywatnym.

Jeżeli przykładowo wspólnicy ustalą w umowie spółki, że suma komandytowa wynosi 10 tys. zł i wkłady również wynoszą 10 tys. zł, to komandytariusz wpłacając swój wkład w pełnej wysokości, nie ponosi odpowiedzialności majątkiem prywatnym za zobowiązania spółki. Ryzykuje wówczas jedynie tym co wniósł do spółki.

Jeżeli natomiast suma komandytowa wnosi 10 tys. zł, a komandytariusz wniesie do spółki mniejszy wkład np. 7 tys. zł, to jego odpowiedzialność majątkiem osobistym ograniczona jest do różnicy między sumą komandytową a wniesionym wkładem, a więc w naszym przypadku wynosi 3 tys. zł.

Wiemy już, że komandytariusz może nie ponosić odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej. Jak wygląda zatem sytuacja komplementariusza?

***

Odpowiedzialność komplementariusza

 

W modelowej spółce z o.o. spółce komandytowej, komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością założona przez osobę lub osoby fizyczne będące jednocześnie komandytariuszami.

Komplementariusz odpowiada na zasadzie analogicznej jak wspólnik spółki jawnej – w momencie, kiedy egzekucja wobec spółki komandytowej okaże się bezskuteczna, wierzyciele mogą prowadzić egzekucję z majątku osobistego komplementariusza.

Jeżeli komplementariuszem w spółce komandytowej jest spółka z o.o. to właśnie spółka z o.o. ponosi odpowiedzialność jej własnym majątkiem. W przypadku spółki z o.o. nie powstaje natomiast odpowiedzialności jej wspólników, co daje ochroną majątku prywatnego właścicieli firmy.

***

Spółka z o.o. spółka komandytowa stanowi zatem konstrukcję, która daje wspólnikom możliwość wyłączenia ich odpowiedzialności majątkiem prywatnym za zobowiązania spółki, co zapewnia im ogromny bufor bezpieczeństwa. Jak widać w przypadku bohaterów dzisiejszego wpisu, spółka z o.o. spółka komandytowa pozwoliłaby na ograniczenie strat wyłącznie do utraty firmy. I bez narażenia ich majątków prywatnych. Ochrony takiej nie zapewnia spółka cywilna.

Ograniczenie odpowiedzialności to walor nie tylko spółki z o.o. spółki komandytowej. Ochronę majątku prywatnego wspólników zapewnia również spółka z o.o. czy spółka akcyjna. Jednocześnie, jedynie konstrukcja spółki z o.o. spółki komandytowej, obok ograniczenia odpowiedzialności, zapewnia znaczne korzyści podatkowe, o czym możesz przeczytać w następnym wpisie na blogu.

***

Podsumowanie:

 

 • Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną odpowiadasz całym swoim majątkiem bez ograniczeń.
 • Wspólnik spółki jawnej odpowiada całym swoim majątkiem bez ograniczeń, od momentu, kiedy nie będzie czego egzekwować z majątku spółki.
 • W przypadku spółki z o.o. jako wspólnik nie odpowiadasz za długi spółki.
 • Prowadząc spółkę z o.o. spółkę komandytową, nie odpowiadasz za długi spółki i cieszysz się z korzyści podatkowych, o czym przeczytasz tutaj.

***

Sam wymyśliłem bohaterów dzisiejszego wpisu, więc mogę Ci powiedzieć, że tak naprawdę, od dawna wiedzieli, że powinni przekształcić swoją działalność w spółkę. Ale jakoś nie wiedzieli jak, nie mieli czasu, nie było pilnej potrzeby.

Jak jest u Ciebie? Chcesz porozmawiać o możliwości ograniczenia odpowiedzialności w Twojej firmie? Napisz do mnie na adres: amadeusz.sejud@ksbclegal.pl

***

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (12) 307 09 80e-mail: amadeusz.sejud@ksbclegal.pl